Disclaimer

Kindercentrum De Stoel

Het onderstaande is van toepassing op de website www.kcdestoel.nl Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik.
Kindercentrum De Stoel besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.kcdestoel.nl Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Kindercentrum De Stoel aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Het is mogelijk dat via de internetsite van Kindercentrum De Stoel toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Kindercentrum De Stoel kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.

Beschikbaarheid

De informatie op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Disclaimer externe e-mail

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan; en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Kindercentrum De Stoel staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Privacy

Alle informatie die ons wordt verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. De persoons- of adresgegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kindercentrum De Stoel. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kindercentrum De Stoel.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de website kunt u contact opnemen met de administratie van Kindercentrum De Stoel via het contactformulier.