Wet Meldcode

Kindercentrum De Stoel

Wet Meldcode.

Sinds 10 jaar is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Het
doel van deze wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij een vermoeden van
kindermishandeling.

Een meldcode is een stappenplan waarin wordt beschreven hoe om te gaan met het
signaleren en het melden van kindermishandeling. Het stappenplan biedt de pedagogisch
medewerker houvast bij de te nemen stappen als zij kindermishandeling signaleert.

Het stappenplan van de meldcode luidt als volgt:
● Stap 1: in kaart brengen van signalen
● Stap 2: collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het Amstelveenloket en/of
Stichting Veilig Thuis.
● Stap 3: gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind)
● Stap 4: wegen van het geweld aan de hand van afwegingskader (bij twijfel altijd
contact opnemen met Stichting Veilig Thuis
● Stap 5: beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijk
hulp

De meldcode is nadrukkelijk geen meldplicht, wat wel verplicht is een meldcode te hebben in
de organisatie en te handelen volgens de stappen van de meldcode. Het doorlopen van de
stappenplan hoeft niet altijd te leiden tot een melding.

Vanaf januari 2019 moet Kindercentrum De Stoel werken met een afwegingskader. Dit
afwegingskader beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van
vermoedens van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling als noodzakelijk wordt
beschouwd.

Het afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening bieden of organiseren (ook)
tot de mogelijkheden behoort. Het afwegingskader is opgenomen in stap 4 van de meldcode.
In stap 5 van de meldcode wordt vervolgens een beslissing genomen op basis van de
afweging die gemaakt is in stap 4.

De medewerkers van Kindercentrum De Stoel kunnen voor advies terecht bij Stichting Veilig
Thuis, dit gebeurt dan anoniem. Daarnaast hebben de medewerkers het recht een
vermoeden te melden bij Stichting Veilig Thuis, ook zonder toestemming van ouders.

Kindercentrum De Stoel is verplicht om de kennis en het gebruik van het stappenplan en de
afwegingskader te bevorderen binnen de organisatie. Recent hebben alle medewerkers van
Kindercentrum De Stoel een training gevolgd over de Wet Meldcode en de bijbehorende
afwegingskader om hun kennis weer up to date te hebben.